Đề tài thi luật.

Đây chỉ là đề tài tham khảo cho cuộc thi 32 câu luật tại Victoria. Quý vị bấm vào nút dưới đây để tham khảo bài thi trước khi tham dự cuộc thi trắc nghiệm.

Back to Top